0

Marketing Authorization Holder

V októbri roku 2016 sme prišli na trh s prvým produktom pod našou vlastnou značkou a to s liekom Rasagiline Sanomed, ktorý sme úspešne uviedli na trh. Portfólio našich produktov sa v roku 2017 rozšírilo o liek Bicalutamide Sanomed a Cinacalcet Sanomed a v pláne máme ďalšie molekuly, ktoré budú pre našich pacientov ako aj zdravotníckych pracovníkov veľkým prínosom.

Aké aktivity zabezpečujeme?

REGULATORY

V rámci služieb spojených s uvedením produktu na trh zabezpečujeme v spolupráci so spoločnosťou ProFound Bratislava, s.r.o. činnosti týkajúce sa registrácie liekov, výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok (národné registrácie, MRP, DCP) a taktiež tvorbu AW a prípravu mock-upov na základe QRD štandardov a to vrátane komunikácie s príslušnými národnými autoritami.

Farmakovigilancia

Súčasťou nášho tímu je aj lokálna kvalifikovaná osoba pre farmakovigilanciu, ktorá nie len zabezpečuje farmakovigilančnú pohotovosť 24 hodín denne, ale je zodpovedná aj za ďalšie lokálne farmakovigilančné aktivity.

MARKET ACCESS

Pre našich klientov zabezpečujeme spolu so spoločnosťou ProFound Bratislava, s.r.o. aj kompletný proces kategorizácie a cenotvorby liekov, čo zahŕňa poradenskú činnosť v oblasti cien a úhrad, prípravu cenovej stratégie a scenárov vývoja cien, podania a vypracovávania rôznych typov žiadostí a taktiež pravidelný monitoring konaní a cenových návrhov konkurencie na elektronickom portáli Kategorizácie MZ SR.

DISTRIBÚCIA

V úzkej spolupráci so spoločnosťou ProFound Bratislava, s.r.o. zabezpečujeme aj skladovanie liekov a taktiež distribúciu humánnych a veterinárnych liekov a to vždy v súlade s platnými predpismi a smernicami EU. Spoločnosť ProFound Bratislava, s.r.o. je držiteľom certifikátu GDP (Good Distribution Practices) a Pečate spoľahlivosti za rok 2016 ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní.

FIELD FORCE

Správny targeting je základom našich promočných aktivít. Vďaka skúsenostiam a optimálnemu targetingu je návšteva lekárov, lekární a nemocníc zostavená na základe priorít. Pomocou nášho efektívneho field force, ktorý je tvorený profesionálmi s dlhoročnými skúsenosťami vo farmaceutickom priemysle a zdravotníctve, SANOMED dosahuje požadované výsledky a plní ambiciózne ciele partnerov pri zachovaní všetkých etických pravidiel farmaceutického prostredia.

EDUKAČNÉ AKTIVITY

Vďaka naším skúsenostiam podporíme Vaše obchodné a marketingové rozhodnutia a v prípade záujmu Vám pomôžeme aj s tvorbou a implementáciou marketingových stratégií, plánov, sales forecastov a pod. Taktiež zabezpečujeme aj edukáciu odbornej verejnosti formou sympózií, seminárov, okrúhlych stolov a osobných návštev u lekárov. SANOMED Field Force má za sebou rozsiahly edukačný program, ktorý tvoria vzdelávania ako: tvorba obchodných plánov, forecasting, predajné zručnosti, vyjednávacie techniky, komunikačné zručnosti, asertivita, komplexné analýzy trhu, marketing, prezentačné zručnosti, manažment výkonnosti.

PRIESKUM TRHU

Zásadným krokom ako prísť k dôležitým poznatkom a navrhnúť správny obchodný plán je detailne vypracovaný kvantitatívny a kvalitatívny prieskum trhu. Preto sme aktívni i v oblasti prieskumu trhu, návrhu obchodnej stratégie až po jej realizáciu pričom zohľadňujeme aktuálne legislatívne a etické pravidlá v tejto oblasti.

MARKETING

Našim klientom poskytujeme v oblasti marketingovej komunikácie plnú podporu od návrhu marketingovej a komunikačnej stratégie až po jej realizáciu. Vieme vypracovať optimálny strategický plán pre daný produkt, zahŕňajúci kreatívny prístup, product positioning, až po detailný akčný plán potrebný na implementáciu marketingovej stratégie.